Text Size

adoctor1.jpg

КОНКУРС за заемане на длъжности

О Б Я В А

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

На основание чл.91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от ЗЛЗ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на следните длъжности:

1. Началник отделение на „Звено за активно лечение на тежки психични разстройства“;

2. Началник отделение на „Звено за рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“.

Изисквания:

1. Кандидатите за длъжността “Началник отделение на „Звено за активно лечение на тежки психични разстройства” да притежават:

- образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и призната специалност по психиатрия;

- да имат най-малко 10 години трудов стаж като лекар по специалността „психиатрия“, от които най-малко 5 години в отделение на психиатрично лечебно заведение.

2. Кандидатите за длъжността “Началник отделение на „Звено за рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“ да притежават:

- образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и призната специалност по психиатрия;

- да имат най-малко 10 години трудов стаж като лекар по специалността „психиатрия“.

3. Кандидатите да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени от правото да заемат длъжността „лекар“.

Начин на провеждане на конкурса:

1. За длъжността “Началник отделение на „Звено за активно лечение на тежки психични разстройства” - събеседване по проблемите на управлението и оценка на предварително изготвен проект на тема “Развитие и управление на „Звено за активно лечение“ - медицинска и икономическа ефективност, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност за тригодишен период”.

2. За длъжността “Началник отделение на „Звено за рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“ - събеседване по проблемите на управлението и оценка на предварително изготвен проект на тема „Развитие и управление на „Звено за рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“ - медицинска и икономическа ефективност, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност за тригодишен период“.

Необходими документи:

   - заявление за участие в конкурса

   - автобиография

   - диплом за завършено висше медицинско образование

   - диплом за призната специалност

   - актуално удостоверение за членство в БЛС – оригинал

   - свидетелство за съдимост

   - препис-извлечение от трудовата книжка или друг документ, установяващ наличието на изискуемия се трудов стаж

   - писмен проект по посочената тема

Конкурсът ще се проведе по следния ред:

- проверка на документите за съответствието им с обявените изисквания;

- оценка на предоставения проект и събеседване.

Документите се подават в запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Плик №1“ и втори плик с надпис „Плик №2“, съдържащ писмения проект в три екземпляра.

Документите се приемат всеки работен ден от 08.00ч. до 15.00ч. в кабинет №4 „Човешки ресурси” на ЦПЗ-Ст.Загора, с адрес: гр.Ст.Загора, ул.„Армейска“ №16, в срок един месец от публикуването на обявата.

Длъжностните характеристики ще се предоставят на кандидатите при подаването на документите.

Тел. за справки : 042680174, 042620350.

 

logo redcross

Новини

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

На основание чл.91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от ЗЛЗ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на следните длъжности:

1. Началник отделение на „Звено за активно лечение на тежки психични разстройства“;

2. Началник отделение на „Звено за рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“.

Повече информация