Text Size

child.jpg

КОНКУРС за заемане на длъжности

О Б Я В А

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

На основание чл.91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от ЗЛЗ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на следните длъжности:

1. Началник отделение на „Звено за активно лечение на тежки психични разстройства“;

2. Началник отделение на „Звено за рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“.

Изисквания:

1. Кандидатите за длъжността “Началник отделение на „Звено за активно лечение на тежки психични разстройства” да притежават:

- образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и призната специалност по психиатрия;

- да имат най-малко 10 години трудов стаж като лекар по специалността „психиатрия“, от които най-малко 5 години в отделение на психиатрично лечебно заведение.

2. Кандидатите за длъжността “Началник отделение на „Звено за рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“ да притежават:

- образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и призната специалност по психиатрия;

- да имат най-малко 10 години трудов стаж като лекар по специалността „психиатрия“.

3. Кандидатите да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени от правото да заемат длъжността „лекар“.

Начин на провеждане на конкурса:

1. За длъжността “Началник отделение на „Звено за активно лечение на тежки психични разстройства” - събеседване по проблемите на управлението и оценка на предварително изготвен проект на тема “Развитие и управление на „Звено за активно лечение“ - медицинска и икономическа ефективност, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност за тригодишен период”.

2. За длъжността “Началник отделение на „Звено за рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“ - събеседване по проблемите на управлението и оценка на предварително изготвен проект на тема „Развитие и управление на „Звено за рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“ - медицинска и икономическа ефективност, контрол върху разходите и качеството на лечебната дейност за тригодишен период“.

Необходими документи:

   - заявление за участие в конкурса

   - автобиография

   - диплом за завършено висше медицинско образование

   - диплом за призната специалност

   - актуално удостоверение за членство в БЛС – оригинал

   - свидетелство за съдимост

   - препис-извлечение от трудовата книжка или друг документ, установяващ наличието на изискуемия се трудов стаж

   - писмен проект по посочената тема

Конкурсът ще се проведе по следния ред:

- проверка на документите за съответствието им с обявените изисквания;

- оценка на предоставения проект и събеседване.

Документите се подават в запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Плик №1“ и втори плик с надпис „Плик №2“, съдържащ писмения проект в три екземпляра.

Документите се приемат всеки работен ден от 08.00ч. до 15.00ч. в кабинет №4 „Човешки ресурси” на ЦПЗ-Ст.Загора, с адрес: гр.Ст.Загора, ул.„Армейска“ №16, в срок един месец от публикуването на обявата.

Длъжностните характеристики ще се предоставят на кандидатите при подаването на документите.

Тел. за справки : 042680174, 042620350.

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижими имоти за извършване на търговска дейност за срок от 3 години

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД
гр.Стара Загора, ул. „Армейска” №16

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ по реда на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община-Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност, приета с Решение №1782 от 30.06.2022г. на Общински съвет-Стара Загора, за срок от 3/три/ години, за извършване на търговска дейност, на следните недвижими имоти, находящи се в поземлен имот с идентификатор 68850.502.497 по КККР на гр. Стара Загора, в гр. Стара Загора, ул.”Армейска” №16: 1. ПОМЕЩЕНИЕ с инв.№40 /четиридесет/ с площ от 37.00кв.м, разположено в източната част на сграда с идентификатор 68850.502.497.112 с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда-начална тръжна цена 178лв.; 2. ПОМЕЩЕНИЕ с инв.№20 /двадесет/ с площ от 44.00кв.м, разположено в централната част на сграда с идентификатор 68850.502.497.112 с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда-начална тръжна цена 165лв.; 3. ПОМЕЩЕНИЕ с инв.№ 80/осемдесет/ с площ от 40.00кв.м, представляващо пристройка пред сграда с идентификатор 68850.502.497.111 с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда-начална тръжна цена 193лв.; 4. ПОМЕЩЕНИЕ с инв.№360/триста и шестдесет/ с площ от 159.20кв.м, представляващо сграда с идентификатор 68850.502.497.110 с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда-начална тръжна цена 768лв. Началната тръжна цена е без ДДС.
Специални изисквания към кандидатите: Наемателят открива партиди за ток и вода на свое име и за своя сметка, като всички разходи са за негова сметка.
Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 10.00-12.30ч. Търгът ще се проведе на 22.05.2023г. от 11.00ч. в административната сграда на дружеството в гр. Стара Загора, ул.“Армейска“ №16. Участниците в публичния търг представят на комисията за провеждане на търга документите за участие в запечатан, непрозрачен плик. Стъпка на наддаване-10 на сто от началната тръжна цена на обекта. При обявяване на непроведен търг съгласно чл.25, ал.6, предл.3 от Наредбата ще се ПРОВЕДЕ ПОВТОРНО на 23.05.2023г. от 11.00ч. на същото място. Депозит за участие – 50лв. за всеки обект, за който участва кандидатът, внесен по следната банкова сметка на дружеството: Банка ДСК ЕАД IBAN: BG68STSA93000019750200 , BIC: STSABGSF. Тръжната документация се получава в стая №3 на административната сграда на дружеството всеки работен ден от 8.30 – 14.00 часа до 19.05.2023г., включително. Телефон за справки – 042/680 174.

Обява: Конкурс за заемане на длъжности

"ЦПЗ–Стара Загора" ЕООД обявява конкурс за заемане на следните длъжности на места, финансирани от държавата:
1. „Лекар, специализант по Психиатрия" - 3 места;
2. „Специализант по Клинична психология" - 1 място.

logo redcross

Новини

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

На основание чл.91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от ЗЛЗ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на следните длъжности:

1. Началник отделение на „Звено за активно лечение на тежки психични разстройства“;

2. Началник отделение на „Звено за рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“.

Повече информация