Text Size

child.jpg

Структура

Лечебната дейност се осъществява в  следните структури:

1. Диагностично – консултативно звено, което включва:

 • кабинет за информационно обслужване и регистрация на пациентите
 • приемно – консултативен кабинет – 2 бр.
 • кабинет за спешни състояния
 • манипулационна зала
 • кабинет психологична диагностика
 • зала за психотерапия
 • изолатор.

2. Звено за  спешна и мобилна психиатрична помощ

3. Звено за активно лечение на лица с тежки психични разстройства  – 40 легла, където се хоспитализират пациенти, при които не може да се постигне диагностично – лечебен ефект в лечебни заведения за извънболнична помощ

4. Звено за рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия на лица с психични разстройства, където се извършва  диагностика, лечение, наблюдение, експертна дейност – 45 места

5. Административно  звено:

 • ръководство
 • финансово – счетоводен отдел, включващ управление на човешките ресурси и статистик
 • стопански отдел
 • транспорт

 

 

logo redcross

Новини

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

На основание чл.91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от ЗЛЗ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на следните длъжности:

1. Началник отделение на „Звено за активно лечение на тежки психични разстройства“;

2. Началник отделение на „Звено за рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“.

Повече информация